Stavební práce

Absolvent si osvojí základní pracovní návyky, potřebné pro praktické činnosti oboru Stavební práce. Uplatní se v komplexní stavební výrobě v dělnických činnostech a v oblasti základních stavebních prací. Jedná se zejména o zakládání staveb, výkopové práce, skladování stavebních materiálů; příprava, doprava, ukládání a ošetřování stavebních směsí. Dále zdění z různých materiálů, příprava betonu a malt, omítání, štukování a dokončovací práce. Také práce při montáži a demontáži lešení a podpůrných konstrukcí včetně manipulace s výztuží. Jednoduché bourací práce, úklid pracoviště a manipulace se stavebními odpady. Má základní orientaci v jednoduché stavební dokumentaci staveb. Zná zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, hygieny práce a ochrany životního prostředí. Absolvent získá výuční list