Současnost

Charakter školského zařízení

Výchovný ústav je školské zařízení zabezpečující výkon ústavní výchovy.  Zřizovatelem školského zařízení je MŠMT ČR. Základním cílem a posláním výchovného ústavu je, na základě speciálně - pedagogických přístupů a metod, vytvářet optimální podmínky pro náhradní výchovnou péči dítěte, v zájmu jeho zdravého vývoje, řádné výchovy a vzdělávání. Cílem výchovné práce je vytvoření stabilního prostředí, které by dítěti umožnilo uspokojování základních materiálních, citových i vztahových potřeb, které by zajišťovalo vhodné rozvíjení vědomostí, dovedností a návyků s přihlédnutím k zájmům, potřebám a specifickým charakteristikám každého dítěte.

Důraz je kladen na spolupráci s rodinou a rozvoj kompetencí v oblasti samostatnosti v rámci nastaveného motivačního systému. Přípravu žáků na budoucí povolání podle jednotlivých učebních oborů, úspěšné zakončení studia závěrečnými učňovskými zkouškami a následně co nejkvalitnější zařazení do praktického života po ukončení pobytu ve školském zařízení.

Velmi důležitou součástí je podpora vzdělávacího působení školy, ale i uspokojování potřeb v oblastech rekreace a zábavy. Cílem školského zařízení je předcházet dalšímu rozvoji negativních projevů chování dítěte nebo narušení jeho zdravého vývoje.

Kapacita školského zařízení je cca 43 dětí (chlapců), zpravidla ve věku 15-19 let po ukončení základní školní docházky. V rámci rozšíření kompetencí samostatnosti využíváme motivačně samostatný podkrovní byt v areálu školského zařízení a samostatný byt v obci Obořiště.