Infomace k ZUZ 2020/2021

Informace pro žáky závěrečných ročníků k ukončování vzdělání ve středních školách závěrečnou zkouškou ve školním roce 2020/21

Zvláštní pravidla pro konání závěrečných zkoušek v roce 2021 jsou stanovena Opatřeními obecné povahy ze dne 29. 1. 2021 a dodatkem ze dne 15. 2. 2021 vydanými MŠMT.

  • Žáci závěrečných ročníku, kteří neprospěli v 1. pololetí z nějakého povinného předmětu, konají opravnou komisionální zkoušku.
  • Žáci závěrečných ročníků, kteří nebyli klasifikování v 1. pololetí z nějakého povinného předmětu, konají komisionální zkoušku v náhradním termínu. Když u této zkoušky žák neuspěje, může konat opravnou komisionální zkoušku.
  • Pokud žák nevykoná opravné nebo náhradní zkoušky za 1. pololetí, nebo je nevykoná úspěšně, nemůže být připuštěn k závěrečné zkoušce.
  • Každý může požádat ředitele školy o opakování ročníku bez ohledu na to, zda prospěl či neprospěl v obou pololetích školního roku 2020/21. V případě, že ředitel školy žádosti vyhoví, pak ode dne vydání rozhodnutí již žák žádné zkoušky nekoná a veškeré výsledky již vykonaných zkoušek závěrečné zkoušky budou žákovi anulovány.
  • Organizace závěrečných zkoušek oborů vzdělání, v nichž se dosahuje stupně středního vzdělání s výučním listem, se upravuje pro školní rok 2020/21 tak, že žáci budou skládat dvě dílčí zkoušky.
  • Povinně budou všichni žáci konat praktickou zkoušku a jako druhou zkoušku stanovil ředitel školy ústní zkoušku.
  • Termíny a místo konání jednotlivých zkoušek závěrečné zkoušky, zveřejní ředitel školy na internetových stránkách školy nejpozději do 15. března 2021. Řádný termín závěrečných zkoušek proběhne na naší škole v těchto termínech:

       14. - 16. června 2021 - praktická zkouška TR3

       15. - 16. června 2021 - praktická  zkouška PVS2, ZD3

       17. června 2021   - ústní zkouška TR3, PVS2, ZD3

  • Klasifikace a hodnocení závěrečných zkoušek zůstává nezměněno.

Závěrečné zkoušky

Zákon 561/2004 Sb. - školský zákon): § 75 (odst. 2 a 4)

V případě, že žák zkoušku, která je součástí závěrečné zkoušky, vykonal neúspěšně, může konat opravnou zkoušku, a to nejvýše dvakrát z každé zkoušky. Pokud se žák ke zkoušce nedostaví a svou nepřítomnost řádně omluví nejpozději do 3 pracovních dnů od konání zkoušky předsedovi zkušební komise nebo nekoná závěrečnou zkoušku z důvodu neukončení posledního ročníku vzdělávání, má právo konat náhradní zkoušku v termínu stanoveném zkušební komisí. Konáním náhradní zkoušky není dotčeno právo žáka konat opravnou zkoušku.

Závěrečnou zkoušku lze vykonat nejpozději do 5 let od úspěšného ukončení posledního ročníku vzdělávání.

 

Bližší podrobnosti stanovuje předpis č. 47/2005 Sb. - Vyhláška o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem:

Termíny opravných zkoušek stanoví ředitel školy, termíny náhradních zkoušek stanoví zkušební komise, a to v září, v prosinci a v termínu podle § 1 odst. 5 a § 2 odst. 5. Termíny zveřejní ředitel školy nejméně 2 měsíce před konáním zkoušek na veřejně přístupném místě ve škole a způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Žáci, kteří nekonali závěrečnou zkoušku v termínu podle § 1 odst. 5 a § 2 odst. 5 z důvodu neukončení posledního ročníku vzdělávání a kteří ukončí poslední ročník vzdělávání nejpozději do 31. srpna příslušného školního roku, konají závěrečnou zkoušku v měsíci září následujícího školního roku v termínu stanoveném zkušební komisí.

Uchazeč oznámí řediteli školy písemně, ve kterém termínu podle odstavce 1 chce opravnou zkoušku nebo náhradní zkoušku konat. Oznámení musí být doručeno řediteli školy nejpozději 1 měsíc před konáním zkoušky.